NgayLoại hìnhBáo CáoTai Ve
Thông báo, Thông tin, Thông tin lưu trữ2024.05.11 Nghị quyết HĐQT phiên họp 28, bầu cử Phó chủ tịch HĐQT
Thông báo, Thông tin, Thông tin lưu trữ2024.05.02 Thông báo về việc Công ty mua lại cổ phần
Điều lệ Công ty, Thông tin, Thông tin lưu trữ2024.04.27 Điều lệ Công ty cổ phần Cafico Việt Nam 2024
Thông báo, Thông tin lưu trữ2024.04.27 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, kỳ họp thường niên năm 2024
Thông báo, Thông tin, Thông tin lưu trữ2024.04.27 Biên bản họp ĐHĐ.CĐ, kỳ họp thường niên năm 2024
Thông báo, Thông tin, Thông tin lưu trữ2024.04.27 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023
Thông báo, Thông tin, Thông tin lưu trữ2024.04.24 Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông, kỳ họp thường niên năm 2024
Thông báo, Thông tin, Thông tin lưu trữ2024.04.06 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Thông báo, Thông tin, Thông tin lưu trữ2024.04.02 Thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Thông báo, Thông tin lưu trữ2024.03.22 Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán
Thông báo, Thông tin lưu trữ2024.01.20 Nghị quyết HĐQT về việc chi tạm ứng cổ tức năm 2023
Thông báo, Thông tin lưu trữ2024.01.04 Giấy chứng nhận ĐKDN Công ty CP Cafico Việt Nam (đăng ký thay đổi lần thứ 15)
Thông báo, Thông tin, Thông tin lưu trữ2023.08.30 Thông báo thay đổi giá mua lại cổ phần của Công ty
Thông báo, Thông tin lưu trữ2023.05.08 Thông báo về việc mua lại cổ phần của Công ty phát hành
Thông báo, Thông tin, Thông tin lưu trữ2023.04.17 Thông báo thay đổi giá mua lại cổ phần
Thông báo, Thông tin lưu trữ2023.04.13 Tài liệu cho Kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
Thông báo, Thông tin, Thông tin lưu trữ2023.04.15 Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2022
Thông báo, Thông tin, Thông tin lưu trữ2023.04.15 Nghị quyết+Biên bản+Báo cáo BKS+Danh sách dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
Thông báo, Thông tin lưu trữ2023.04.14 Báo cáo kết quả SXKD năm 2022
Thông báo, Thông tin, Thông tin lưu trữ2023.03.25 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Thông báo, Thông tin, Thông tin lưu trữ2023.03.13 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần Cafico Việt Nam, đăng ký thay đổi lần thứ 14
Thông báo, Thông tin, Thông tin lưu trữ2023.03.06 Thông báo thay đổi giá mua lại cổ phần Công ty
Thông báo, Thông tin, Thông tin lưu trữ2023.03.01 Thông báo về ngày chốt DS cổ đông tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
Thông báo, Thông tin, Thông tin lưu trữ2023.02.14 – Thông báo : Công ty tiếp tục mua lại cổ phần
Thông báo, Thông tin, Thông tin lưu trữ2022.12.19 Thông báo điều chỉnh vốn điều lệ
Thông tin, Thông tin khác, Thông tin lưu trữ2022.11.14 Phiếu kết quả thử nghiệm mẫu môi trường năm 2022 – Công ty cổ phần Cafico Việt Nam
Thông báo, Thông tin, Thông tin lưu trữ2022.06.03 Thông báo v.v Công ty tiếp tục mua lại cổ phần
Thông báo, Thông tin, Thông tin lưu trữ2022.05.06 Thông báo v.v Công ty mua lại cổ phần
Thông báo, Thông tin, Thông tin lưu trữ2022.04.16 Thông báo về Ngày chốt danh sách cổ đông được quyền nhận cổ tức năm 2021
Thông báo, Thông tin, Thông tin lưu trữ2022.04.16 Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Báo cáo Ban Kiểm soát 2021
Thông báo, Thông tin, Thông tin lưu trữ2022.03.25 Thông báo Mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Thông báo, Thông tin, Thông tin lưu trữ2022.03.09 Thông báo về việc liên lạc với Cổ đông qua thư điện tử
Thông báo, Thông tin, Thông tin lưu trữ2022.03.01 Thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Thông tin, Thông tin khác, Thông tin lưu trữ2022.02.24 Giấy phép xả nước thải – Công ty cổ phần Cafico Việt Nam
Thông báo, Thông tin, Thông tin lưu trữ2021.12.27 Quy định tạm thời về Chứng chỉ cổ phiếu, Chuyển nhượng cổ phần và Chi trả cổ tức
Thông báo, Thông tin, Thông tin lưu trữ2021.12.17 Thông báo kết quả kỳ họp thứ 11 – Hội đồng quản trị Công ty CP Cafico Việt Nam
Thông báo, Thông tin, Thông tin lưu trữ2021.12.15 Thông báo thay đổi mẫu dấu mới
Thông báo, Thông tin, Thông tin lưu trữ2021.12.14 Thông báo cập nhật thông tin cổ đông
Thông tin, Thông tin khác, Thông tin lưu trữ2021.11.18 Phiếu kết quả thử nghiệm mẫu môi trường năm 2021 – Công ty cổ phần Cafico Việt Nam
Thông báo, Thông tin, Thông tin lưu trữ2021.11.01 Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội thông báo hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu CFC
Thông báo, Thông tin, Thông tin lưu trữ2021.10.22 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo hủy tư cách Công ty đại chúng
Điều lệ Công ty, Thông báo, Thông tin lưu trữ2021.08.02 Điều lệ sửa đổi bổ sung năm 2021, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát.
Thông báo, Thông tin, Thông tin lưu trữ2021.07.22 Danh sách cổ đông lớn 6 tháng năm 2021
22/07/2021Thông báo, Thông tin, Thông tin lưu trữ2021.07.22 Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021
Thông báo, Thông tin, Thông tin lưu trữ2021.07.17 Nghị quyết, tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường
Thông báo, Thông tin, Thông tin lưu trữ2021.07.05 Dự thảo Nghị quyết, tài liệu trình ĐHĐCĐ bất thường
Thông báo, Thông tin, Thông tin lưu trữ2021.06.16 Mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021
Thông báo, Thông tin, Thông tin lưu trữ2021.05.10 Thông báo về Ngày ĐKCC để dự họp ĐHĐCĐ bất thường
Thông báo, Thông tin, Thông tin lưu trữ2021.04.15 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
04/08/2021Thông báo, Thông tin, Thông tin lưu trữ2021.04.08 Báo cáo thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Cafico Việt Nam
Thông báo, Thông tin, Thông tin lưu trữ2021.03.31 Thông báo hủy cổ phiếu quỹ, giảm vốn điều lệ
Thông báo, Thông tin, Thông tin lưu trữ2021.03.29 Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2020
Thông báo, Thông tin, Thông tin lưu trữ2021.03.27 Nghị quyết, tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Thông báo, Thông tin, Thông tin lưu trữ2021.03.23 Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán
Thông báo, Thông tin, Thông tin lưu trữ2021.03.08 Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
28/01/2021Thông báo, Thông tin, Thông tin lưu trữ2021.01.28 Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020
Thông báo, Thông tin, Thông tin lưu trữ2021.01.12 Thông báo thay đổi mẫu dấu
Thông báo, Thông tin, Thông tin lưu trữ2021.01.12 Thông báo Ngày ĐKCC để dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Thông báo, Thông tin, Thông tin lưu trữ2020.08.06 Quyết định thôi nhiệm vụ Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Quang Tuyến
Thông báo, Thông tin, Thông tin lưu trữ2020.04.25 Biên bản, Nghị quyết, Báo cáo Ban kiểm soát kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
Thông báo, Thông tin, Thông tin lưu trữ2020.03.30 Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
Thông báo, Thông tin, Thông tin lưu trữ2020.03.27 Báo cáo thường niên năm 2019 Cafico Việt Nam
27/03/2020Thông tin lưu trữ2020.03.27 Báo cáo thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Cafico Việt Nam
Thông báo, Thông tin, Thông tin lưu trữ2020.03.23 Báo cáo tài chính năm 2019 CaficoVN – Đã kiểm toán
Thông báo, Thông tin, Thông tin lưu trữ2020.01.10 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
Thông báo, Thông tin, Thông tin lưu trữ2019.12.16 Quyết định ông Đỗ Trị thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc
Thông báo, Thông tin, Thông tin lưu trữ2019.04.06 Nghị quyết, Biên bản, Báo cáo Ban kiểm soát kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
Thông báo, Thông tin, Thông tin lưu trữ2019.03.28 Báo cáo thường niên năm 2018
28/03/2019Thông tin lưu trữ2019.03.28 Báo cáo thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Cafico Việt Nam
Thông báo, Thông tin, Thông tin lưu trữ2019.03.20 Báo cáo tài chính năm 2018 CaficoVN – Đã kiểm toán
Thông báo, Thông tin, Thông tin lưu trữ2019.03.04 Thông báo mời họp, Chương trình, Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
Thông báo, Thông tin, Thông tin lưu trữ2019.01.11 Danh sách Cổ đông lớn
Thông báo, Thông tin, Thông tin lưu trữ2019.01.10 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019