2023.03.25 Chương trình kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

2023.04.13 Tờ trình về mức cổ tức 2022

2023.04.13 Tờ trình về việc mua lại cổ phần do Công ty đã phát hành

2023.04.13 Tờ trình về mức thù lao của các thành viên HĐQT, BKS