Ban giám đốc

  1. Ông Nguyễn Quang Tuyến
    Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cafico Việt Nam
    Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cafico Việt Nam
  2. Bà Nguyễn Nhật Quỳnh Liên
    Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cafico Việt Nam
    Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cafico Việt Nam