Chủ trương hoạt động

Mục tiêu :

Mục tiêu hoạt động của Công ty là huy động và sử dụng vốn có hiệu quả nhằm tạo lợi nhuận tối đa cho cổ đông trong khuôn khổ luật pháp Nhà nước; không ngừng phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu các sản phẩm của Công ty; tạo công ăn việc làm, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập và đời sống của người lao động trong Công ty; bảo đảm lợi ích cho các cổ đông, làm tròn nghĩa vụ đối với Nhà nước.

Công ty lấy hiệu quả sản xuất kinh doanh, đặc biệt là lợi nhuận làm thước đo toàn bộ hoạt động của Công ty.

Chủ trương hoạt động :

Công ty cổ phần Cafico Việt Nam chủ trương xây dựng mối quan hệ hợp tác với tất cả các khách hàng trong và ngoài nước dựa trên cơ sở tình bằng hữu và đôi bên cùng có lợi.

Giải pháp thực hiện :

Kết hợp hợp lý các nhân tố thuận lợi về đội ngũ lãnh đạo có tâm huyết, hệ thống quản lý hiệu quả, lực lượng công nhân kỹ thuật chuyên nghiệp, nguồn nguyên liệu tốt, Công ty cổ phần Cafico Việt Nam có khả năng sản xuất ngày càng nhiều sản phẩm giá trị gia tăng chất lượng cao nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu của khách hàng, giữ vững uy tín thương hiệu trên thị trường trong và ngoài nước, cung cấp khối lượng hàng hóa ngày càng tăng cho khách hàng, mở rộng thị trường tiêu thụ, tạo sự tăng trưởng bền vững.