CÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAMCÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAM

 

BAN KIỂM SOÁT

 

  1. Ông Huỳnh Văn Phúc
    Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cafico Việt Nam

  2. Ông Nguyễn Nhân
    Kiểm soát viên Công ty cổ phần Cafico Việt Nam

  3. Ông Trần Văn Hước
    Kiểm soát viên Công ty cổ phần Cafico Việt Nam 
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!