CÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAMCÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAM
2016.07.19 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Quang Thông, người có liên quan với Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Quang Thông - Người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - Đã mua 75.000 CP


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch : NGUYỄN QUANG THÔNG
- Mã chứng khoán : CFC

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch : 5.100 CP (tỷ lệ 0,21%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua : 75.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua : 75.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch : 80.100 CP (tỷ lệ 3,28%)
- Phương thức giao dịch : Thỏa thuận
- Ngày thực hiện giao dịch : 19/07/2016


- Tên của Người có liên quan tại tổ chức niêm yết :  NGUYỄN QUANG TUYẾN
- Chức vụ hiện nay của Người có liên quan tại tổ chức niêm yết : Chủ tịch HĐQT, TGĐ
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với Người có liên quan : Con ruột
- Số lượng cổ phiếu Người có liên quan đang nắm giữ : 204.600 CP (tỷ lệ 8,37%)

 
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!