CÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAMCÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAM
2016.07.19 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Quang Tuyến - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc - Đã bán 75.000 CP


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch : NGUYỄN QUANG TUYẾN
- Mã chứng khoán : CFC
- Chức vụ hiện nay : Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch : 279.600 CP (tỷ lệ 11,44%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán : 75.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán : 75.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch : 204.600 CP (tỷ lệ 8,37%)
- Phương thức giao dịch : Thỏa thuận
- Ngày thực hiện giao dịch : 19/07/2016.Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!