CÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAMCÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAM
2016.07.01 Thông báo giao dịch cổ phiếu của Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Quang Tuyến - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc - Đăng ký bán 75.000 CP


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch : NGUYỄN QUANG TUYẾN
- Mã chứng khoán : CFC
- Chức vụ hiện nay : Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch : 279.600 CP (tỷ lệ 11,44%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán : 75.000 CP
- Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch : 204.600 CP (tỷ lệ 8,37%)
- Mục đích thực hiện giao dịch : Giải quyết nhu cầu cá nhân
- Phương thức giao dịch : Thỏa thuận
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch : 18/07/2016
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch : 18/08/2016.

 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!