CÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAMCÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAM
2015.05.25 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Lê Thị Thu Hà

Bà Lê Thị Thu Hà - Kế toán trưởng - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch :  LÊ THỊ THU HÀ

- Chức vụ hiện nay :  Kế toán trưởng Công ty
- Mã chứng khoán :  CFC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch :  0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đã đăng ký mua :  10.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua :  0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch :  0 CP (tỷ lệ 0%)
- Phương thức giao dịch :  Thỏa thuận và khớp lệnh
- Thời gian thực hiện giao dịch :  từ ngày 04.05.2015 đến ngày 25.05.2015

- Nguyên nhân không mua được cổ phiếu :  Do giá cổ phiếu biến động tăng cao không phù hợp với giá dự kiến mua ban đầu.
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!