CÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAMCÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAM
2015.04.22 Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Lê Thị Thu Hà

Bà Lê Thị Thu Hà - Kế toán trưởng - Đăng ký mua 10.000 CP


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch :  LÊ THỊ THU HÀ

- Chức vụ hiện nay : Kế toán trưởng Công ty
- Mã chứng khoán : CFC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch : 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua :  10.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch :  Đầu tư dài hạn
- Phương thức giao dịch :  Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch :  27/04/2015
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch :  25/05/2015.

 
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!