CÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAMCÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAM
2015.02.25 Thông báo số 121/2015/HĐQT-CFC và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 (Kỳ họp thứ XV)
150225 TB121 Hop DHDCD 2015.jpg
150225 CT_1 Hop DHDCD 2015.jpg 150225 CT_2 Hop DHDCD 2015.jpg 150228 TT122 De nghi Muc co tuc 2014.jpg 150228 TT123 De nghi Sua doi Dieu le.jpg 150314 TT126 Muc thu lao TV HDQT-BKS.jpg
   TÀI LIỆU LIÊN QUAN :
 
+ Tài liệu dự họp :  150225 TBao va Tai lieu du hop DHDCD 2015.pdf
 
+ Giấy ủy quyền dự họp :  150225 Giay Uy quyen du hop DHDCD 2015.doc
 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!