CÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAMCÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAM
2015.02.09 Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Quang Tùng, người có liên quan với Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Quang Tùng - Người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - Đăng ký mua 10.000 CP


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch : Nguyễn Quang Tùng
- Mã chứng khoán : CFC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch : 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại tổ chức niêm yết : Nguyễn Quang Tuyến
- Chức vụ hiện nay của Người có liên quan tại tổ chức niêm yết : Chủ tịch HĐQT, TGĐ
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với Người có liên quan : Con ruột
- Số lượng cổ phiếu Người có liên quan đang nắm giữ : 279.600 CP (tỷ lệ 11,44%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua : 10.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch : Đầu tư dài hạn
- Phương thức giao dịch : Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch : 09/02/2015
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch : 09/03/2015.
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!