CÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAMCÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAM
2014.10.29 Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan với Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Quang Hàm Tân - Người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - Đăng ký bán 12.000 CP


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch : Nguyễn Quang Hàm Tân
- Mã chứng khoán : CFC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch : 12.000 CP (tỷ lệ 0,49%)
- Tên của người có liên quan tại tổ chức niêm yết :  Nguyễn Quang Tuyến
- Chức vụ hiện nay của Người có liên quan tại tổ chức niêm yết : Chủ tịch HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với Người có liên quan : Em ruột
- Số lượng cổ phiếu Người có liên quan đang nắm giữ : 279.600 CP (tỷ lệ 11,44%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán : 12.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch : Giải quyết nhu cầu cá nhân
- Phương thức giao dịch : Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch : 03/11/2014
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch : 28/11/2014.
 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!