CÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAMCÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAM
2014.02.20 Thông báo số 104/2014/TB-HĐQT và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 (Kỳ họp thứ XIV)
140220 TB104 Hop DHDCD 2014.jpg 140220 CT Hop DHDCD 2014.jpg 140218 BC TCTT 2013.TKT_1.jpg 140218 BC TCTT 2013.TKT_2.jpg 140218 BC TCTT 2013.TKT_3.jpg 140218 BC Thu nhap 2013_1.jpg 140218 BC Thu nhap 2013_2.jpg
140224 TT105 HDQT De nghi muc co tuc 2013.jpg
Mẫu giấy Ủy quyền Người đại diện dự họp ĐHĐCĐ 2014 : 140220 Giay Uy quyen du hop DHDCD 2014.doc
Dự thảo Điều lệ sửa đổi :  140307 Du thao Dieu le sua doi.doc
 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!