CÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAMCÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAM
2013.10.09 Ông Nguyễn Quang Thông - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 5.100 cổ phiếu
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch : Nguyễn Quang Thông
- Mã chứng khoán : CFC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch : 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên người có liên quan tại tổ chức niêm yết : Nguyễn Quang Tuyến
- Chức vụ hiện nay của người có liên quan tại tổ chức niêm yết : Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với người có liên quan : Con
- Số lượng cổ phiếu người có liên quan đang nắm giữ : 279.600 CP (tỷ lệ 11,49%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua : 10.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua : 5.100 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch : 5.100 CP (tỷ lệ 0,21%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký : Thời gian giao dịch ngắn, giá cổ phiếu chưa hợp lý.
- Ngày bắt đầu giao dịch : 03/09/2013
- Ngày kết thúc giao dịch : 02/10/2013
 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!