CÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAM
2019.12.16 Quyết định số 17/2019/HĐQT-CFC v/v Thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc đối với ông Đỗ Trị.
201216 o Do Tri thoi chuc vu PTGD.jpg 
print