CÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAM
2016.07.01 Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Quang Thông, người có liên quan với Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Quang Thông - Người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - Đăng ký mua 75.000 CP


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch : NGUYỄN QUANG THÔNG
- Mã chứng khoán : CFC

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch : 5.100 CP (tỷ lệ 0,21%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua : 75.000 CP
- Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch : 80.100 CP (tỷ lệ 3,28%)
- Mục đích thực hiện giao dịch : Đầu tư dài hạn
- Phương thức giao dịch : Thỏa thuận
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch : 18/07/2016
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch : 18/08/2016.

 

- Tên của Người có liên quan tại tổ chức niêm yết :  NGUYỄN QUANG TUYẾN
- Chức vụ hiện nay của Người có liên quan tại tổ chức niêm yết : Chủ tịch HĐQT, TGĐ
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với Người có liên quan : Con ruột
- Số lượng cổ phiếu Người có liên quan đang nắm giữ : 279.600 CP (tỷ lệ 11,44%)

print