CÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAM
2015.04.22 Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Lê Thị Thu Hà

Bà Lê Thị Thu Hà - Kế toán trưởng - Đăng ký mua 10.000 CP


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch :  LÊ THỊ THU HÀ

- Chức vụ hiện nay : Kế toán trưởng Công ty
- Mã chứng khoán : CFC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch : 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua :  10.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch :  Đầu tư dài hạn
- Phương thức giao dịch :  Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch :  27/04/2015
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch :  25/05/2015.

 

print