CÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAMCÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAM

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

 1. Ông Nguyễn Quang Tuyến
  Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cafico Việt Nam
  Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cafico Việt Nam

 2. Nguyễn Nhật Quỳnh Liên
  Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cafico Việt Nam
  Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cafico Việt Nam

 3. Ông Đỗ Trị
  Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cafico Việt Nam
 
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!