CÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAMCÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 1. Ông Nguyễn Quang Tuyến
  Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cafico Việt Nam
  Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cafico Việt Nam

 2. Nguyễn Nhật Quỳnh Liên
  Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cafico Việt Nam
  Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cafico Việt Nam

 3. Ông Đỗ Trị
  Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cafico Việt Nam

 4. Ông Trương Lên
  Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cafico Việt Nam

   
 5. Ông Võ Văn Sáu
  Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cafico Việt Nam
  (Thành viên bên ngoài)

 
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!