CÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAMCÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAM
2018.03.31 Điều lệ Công ty cổ phần Cafico Việt Nam

Điều lệ Công ty cổ phần Cafico Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty bổ sung tại kỳ họp thường niên ngày 31.03.2018; thay cho Điều lệ Công ty cổ phần thủy sản Cam Ranh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 13.10.2001 và Điều lệ Công ty cổ phần Cafico Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21.04.2007 và các phiên bản bổ sung của nó.

Toàn văn Điều lệ Công ty cổ phần Cafico Việt Nam 2018 : 180331 Dieu le Cafico Viet Nam 2018.doc


 
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!