CÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAMCÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAM
2021.12.27 Quy định tạm thời về Chứng chỉ cổ phiếu, chuyển nhượng cổ phần, chi trả cổ tức.
 
Ngày 27 tháng 12 năm 2021, HĐQT Công ty cổ phần Cafico Việt Nam ban hành Quy định về chứng chỉ cổ phiếu, chuyển nhượng cổ phần, chi trả cổ tức.
Xem văn bản tại đây :
Các biểu mẫu liên quan việc chuyển nhượng cổ phần (Xem hoặc tải Biểu mẫu tại đây): Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!