CÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAMCÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAM
2021.08.02 Điều lệ sửa đổi bổ sung năm 2021, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát.
       Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 25/2021/ĐHĐCĐ-CFC ngày 17 tháng 7 năm 2021, Công ty cổ phần Cafico Việt Nam đã tiến hành sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, ban hành các Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và của Ban kiểm soát.
     
       Nội dung tài liệu xem tại đây:Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!