CÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAMCÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAM
2020.04.25 Nghị quyết + Biên bản + Báo cáo Ban kiểm soát - Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Nghi quyet -0001.jpg
Nghi quyet -0002.jpg
Nghi quyet -0003.jpg
Nghi quyet -0004.jpg
Nội dung đầy đủ Nghị quyết+Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông 2020+Báo cáo Ban kiểm soát:200425 NQuyet_BBan_BCao BKS hop DHDCD 2020.pdfValid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!