CÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAMCÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAM
2018.03.01 Thông báo số 06/2018/HĐQT-CFC và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (Kỳ họp thứ XVIII)
180301 TB06 Hop DHDCD 2018.jpg
180301 CT Hop DHDCD 2018.jpg
180228 TT04_1 Sua doi Dieu le Cty.jpg
180228 TT04_2 Sua doi Dieu le Cty.jpg
180228 TT05 De nghi muc Co tuc 2017.jpg
 
+ Giấy ủy quyền dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 : 180301 Giay Uy quyen du hop DHDCD 2018.doc
+ Thông báo và Tài liệu dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 : 180301 TB va Tai lieu du hop DHDCD 2018_Signed.pdf
 
 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!