CÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAMCÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAM
2020.03.23 Báo cáo tài chính năm 2019 Công ty cổ phần Cafico Việt Nam (đã được kiểm toán)
 200323 BCTC 2019 DKT_1.jpg
200323 BCTC 2019 DKT_2.jpg
200323 BCTC 2019 DKT_3.jpg
200323 BCTC 2019 DKT_4.jpg
 
Tải file đầy đủ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2019 tại đây : 200323 BCTC 2019 DKT CaficoVN-signed.pdf
 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!