CÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAMCÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAM
2019.04.06 Nghị quyết + Biên bản + Báo cáo Ban kiểm soát - Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
190406 NQ DHDCD 2019_1.jpg
190406 NQ DHDCD 2019_2.jpg
Tài liệu Nghị quyết, Biên bản, Báo cáo của BKS tại Kỳ họp xem tại đây : 190406 NQuyet_BBan_BCao BKS hop DHDCD 2019.pdfValid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!