CÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAMCÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAM
2019.03.20 Báo cáo tài chính năm 2018 Công ty cổ phần Cafico Việt Nam (đã được kiểm toán)
190320 bia BCTC 2018.jpg
190320 BCTC 2018 DKT_1.jpg
190320 BCTC 2018 DKT_2.jpg
190320 BCTC 2018 DKT_3.jpg

Tải file đầy đủ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2018 tại đây : 190320 BCTC 2018 DKT CaficoVN-signed.pdf
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!