CÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAM
Ban kiểm soát

 

BAN KIỂM SOÁT

 

  1. Ông Nguyễn Nhân
    Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cafico Việt Nam

  2. Ông Huỳnh Văn Phúc
    Kiểm soát viên Công ty cổ phần Cafico Việt Nam

  3. Ông Trần Văn Hước
    Kiểm soát viên Công ty cổ phần Cafico Việt Nam 

print